Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM, THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH NAM ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số: 54/2021/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Nam Định)

Điều 1. Vị trí, chức năng

 1. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (sau đây gọi là Chi cục) là tổ chức thuộc Sở Y tế, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
 2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Y tế, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế.
 3. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước theo quy định pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

 1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch năm năm và quy chế phối hợp liên ngành trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm.
 2. Trình Giám đốc Sở Y tế ban hành kế hoạch hàng năm, chương trình, đề án, dự án về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
 3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình mục tiêu, chương trình hành động, đề án, dự án đã được phê duyệt về vệ sinh an toàn thực phẩm.
 4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lý; triển khai công tác phòng ngừa, khắc phục ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
 5. Phối hợp với các đơn vị liên quan ở địa phương hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm theo chuỗi cung cấp thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng.
 6. Giúp Giám đốc Sở Y tế trong việc cấp, đình chỉ và thu hồi các giấy chứng nhận liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Y tế.
 7. Thực hiện thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
 8. Tổ chức công tác thông tin, phổ biến kiến thức và pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
 9. Chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn cho các tuyến; tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
 10. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành.
 11. Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở Y tế.
 12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế

1. Lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm gồm Chi cục trưởng và không quá 01 Phó Chi cục trưởng.

a) Chi cục trưởng là người đứng đầu Chi cục, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục.

b) Phó Chi cục trưởng là người giúp Chi cục trưởng phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Chi cục trưởng phân công, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Chi cục trưởng vắng mặt, Phó Chi cục trưởng được Chi cục trưởng ủy nhiệm thay Chi cục trưởng điều hành các hoạt động của Chi cục.

2. Phòng chuyên môn, nghiệp vụ

a) Phòng Hành chính tổng hợp.

b) Phòng Nghiệp vụ.

3. Biên chế công chức của Chi cục được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức của Sở Y tế.

Điều 4. Trách nhiệm của Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

 1. Tham mưu Giám đốc Sở Y tế quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Chi cục.
 2. Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chi cục theo đúng quy định của pháp luật./.

 

Chi tiết Quyết địnhPhụ lục kèm theo

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *